Villkor för bildutlån

Lån
Alla utlånade fotografiska arbeten tillhör museet och får inte användas till annat ändamål än givet. Låntagaren är betalningsansvarig oavsett om beställt material kommer till användning eller ej. Bekräftelse på beställda bilder erhålles.

Användningsrätt
Tillstånd att använda bilden erhålles i samband med att avtalet undertecknas. Fotografens namn liksom konstnärens namn, verkets titel och museets namn skall alltid anges (se även punkten ”Upphovsrätt” nedan). Bilden får ej återges utan tillstånd, beskäras eller manipuleras på ett sådant sätt att bildens karaktär förändras. Då endast en detalj reproducerats eller bilden beskurits skall detta framgå av texten samt godkännas av museet. För dokumentation överlämnas ett exemplar av publikationen där verket är reproducerat. Bilden får ej användas utan förnyad ansökan till annan publikation än som angivits i avtalet. Museet förbehåller sig rätten att avböja användning som strider mot museets policy. Användningsavgift enligt Prins Eugens Waldemarsuddes prislista erläggs mot faktura om ej annat överenskommits.

Upphovsrätt
Konstnärers/fotografers upphovsrätt är skyddad i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729). Lagen ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma vad ett konstverk får nyttjas till oavsett om originalverket ägs av någon annan. Upphovsrätten till ett konstverk/fotografi ärvs enligt vanliga arvsregler och gäller 70 år efter konstnärens/fotografens död. Vid reproduktion/publicering av konstverk kontakta BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm, tfn: 08-545 53 380, e-post: bus@bus.se. BUS förmedlar tillstånd till användaren och ersättning till upphovsmannen. Vid publicering av material ur Prins Eugens fotografisamling kontakta Svenska fotografers förbund (SFF), Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm, tfn: 08-702 03 45, e-post: sff@sfoto.se. Avgift för upphovsrätt inkluderas således ej i användningsavgiften som tillfaller museet.