2014-05-28

Favoriter ur samlingarna

i dialog med Kungl. Konsthögskolan

14 juni – 24 augusti 2014

Under det senaste året har Prins Eugens Waldemarsudde haft glädjen att samarbeta med nio studenter från Kungl. Konsthögskolan i ett projekt som nu utmynnat i utställningen Favoriter ur samlingarna i dialog med Kungl. Konsthögskolan. Titeln på utställningen syftar på de val av verk som studenterna gjort ur Waldemarsuddes samlingar, som i sin tur gett upphov till nya verk vilka presenteras i dialog med museets målningar, teckningar och skulpturer.

Många av oss har favoritverk, eller snarare verk som på ett eller annat sätt betyder något, kanske som inspirationskälla, som något att reflektera över, att undersöka eller ta avstånd från. Upplevelser av konst är vanligtvis högst personliga, även om andra aspekter också kan spela in. Att konstnärer i alla tider har inspirerats av andra bilder, och av andra konstnärers verk, är väl känt och omvittnat både i ord och i bildsammanhang. 

De arbeten som skapats inför denna utställning har tillkommit inom ramen för en kurs kallad
I döda målares sällskap, som bedrivits på Kungl. Konsthögskolan och på Prins Eugens Waldemarsudde. Intresset från studenternas sida kan handla om ett verks konstnärliga uttryck, dess måleriska kvaliteter, likaväl som ett konstnärligt förhållningssätt vad gäller tematik eller motiv. Andra frågeställningar kan gälla museikontexten och samlingarnas uppbyggnad ur ett genusperspektiv. Metoderna skiljer sig åt men intresset för de äldre kollegors verk sammanfogar. Samtidigt är konstbegreppet idag i många avseenden betydligt mer mångfasetterat och komplext. Kanon är ifrågasatt utifrån en mängd aspekter och konstnärens position och uppdrag har förändrats och utvidgats. Ändå visar denna utställning att för betraktaren äger en konstnärlig upplevelse alltid rum i nuet.

De nya konstverk som tillkommit berikar upplevelsen och kunskapen om det som valts och skänker nya perspektiv och infallsvinklar på museets samlingar. Prins Eugen påbörjade sitt konstsamlande under studietiden i Paris på det sena 1880-talet. Som konstsamlare var han personlig och följde sitt eget tycke och sin smak, men han var samtidigt systematisk och konsekvent. Systematiken framgår bl.a. av samlingarnas innehåll där kärnan utgörs av svenska, övriga skandinaviska och franska konstnärer från hans samtid. I synnerhet köpte prins Eugen måleri men även teckningskonst, grafik, skulptur, medaljkonst och konsthantverk. Samlingen omfattar närmare 7 000 föremål, varav drygt 3 000 verk är prins Eugens egna, omkring 900 är konsthantverksföremål och resterande antal utgörs av målningar, teckningar, skulpturer och medaljkonst. I den nu aktuella utställningen visas bl.a. verk av prins Eugen, Helene Schjerfbeck, Ernst Josephson, Eugène Jansson, Carl Fredrik Hill, Eva Bonnier, Anders Zorn, Hanna Pauli, Vera Nilsson, André Lhote och August Rodin vilka ingår i samlingarna. 

De deltagande konstnärerna från Kungl. Konsthögskolan är Leontine Arvidsson, Johan Berglund, Simon Blanck, Jonas Bouleau, Alexander Hult, Inez Jönsson, Britta Persson, Axel Versteegh och Susan Whitlow. Konstnärerna Filippa Arrias och Björn Larsson har båda, inom ramen för sin undervisning på Kungl. Konsthögskolan, tagit initiativ till och genomfört kursen och därigenom i hög grad medverkat i projektet och dess utformning.

Staffan Redin, konstnärlig forskare vid Prins Eugens Waldemarsudde, har handlett studenterna på museet och fungerat som redaktör för presentationen av studenternas medverkan, samt tillsammans med museichef Karin Sidén kompletterat utställningen med egna favoriter ur museets rika samlingar. 

För mer information vänligen kontakta:
Cecilia Dalborg, informationschef, c.dalborg@waldemarsudde.se, 0709-754 708